Ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντος

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντος αποτελεί μέρος της κουλτούρας για βιώσιμη και ηθική επιχειρηματικότητα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε., συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των προϊόντων στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους.

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντος για την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. σημαίνει τη διασφάλιση ότι τα λιπάσματα και οι πρώτες ύλες τους, τα πρόσθετα και τα ενδιάμεσα προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία και κατασκευάζονται, διακινούνται, αποθηκεύονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται με σωστούς και υπεύθυνους τρόπους με σεβασμό στην υγεία, την επαγγελματική και τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. με στόχο να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, πιο καθαρού και βιώσιμου περιβάλλοντος για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, δεσμεύεται να:

  • αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων της - με τη συστηματική αξιολόγηση οποιουδήποτε δυνητικού κινδύνου για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία, σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους, προβαίνοντας εγκαίρως στις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ή το μετριασμό πιθανών επιπτώσεων,
  • προωθεί ενεργά, να βελτιώνει συνεχώς και να ενεργεί σε όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις βασικές αξίες των προτύπων της Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης προϊόντος συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων,
  • αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες - επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη, μέσω του σχεδιασμού καινοτόμων και ασφαλέστερων προϊόντων, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, και, μεταξύ άλλων, επιδιώκοντας τον περιορισμό κατανάλωσης νερού, παραγωγής αποβλήτων, και εξοικονόμησης ενέργειας,
  • βελτιώνει την απόδοση του προσωπικού της, επενδύοντας σε διάλογο, εκπαίδευση, ανάπτυξη και επικοινωνία, με σκοπό τη διασφάλιση των ειδικών γνώσεων του προσωπικού της. Συνεχής επιδίωξή της είναι η βελτίωση των δεικτών εργασιακής υγείας και ασφάλειας, έχοντας θέσει το στόχο για «μηδενικές ζημίες» και «μηδενικά ατυχήματα»,
  • αλληλεπιδρά με τους Ενδιαφερόμενους παράγοντες - με την προώθηση του συνεχούς, ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου με τους Ενδιαφερόμενους παράγοντες, αποσκοπώντας στην δημιουργία βιώσιμων σχέσεων οι οποίες οδηγούν σε κοινά οφέλη και παράλληλα στον καταμερισμό των κοινών ευθυνών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των προϊόντων της στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία,
  • τηρεί τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες - η διαχείριση των δραστηριοτήτων γίνεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την εργασία, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, έχοντας ως σκοπό τις δυνατότητες επανεξέτασης και υπέρβασης των στόχων που απαιτούνται από τον νόμο.

Η Ανώτατη Διοίκηση της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην πλήρη εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών της και την εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους με τις αξίες που ενσωματώνονται σε αυτήν την Πολιτική.

Ασφαλής αποθήκευση λιπασμάτων

Ασφαλής αποθήκευση λιπασμάτων

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς - αποσύνθεσης λιπασμάτων

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς - αποσύνθεσης λιπασμάτων