Η οικογένεια Ωmega fert®

Η ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών και η ανάπτυξη των λιπασμάτων αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης γεωργίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Ωστόσο, η αξιοποίηση των λιπασμάτων από τα φυτά δεν είναι πλήρης. Επηρεάζεται καθοριστικά από τις ιδιότητες του εδάφους και συνοδεύεται από υψηλές απώλειες θρεπτικών στοιχείων, που μειώνουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

H εξάχνωση του Αζώτου (N) προς στην ατμόσφαιρα και η έκπλυση του προς στα βαθύτερα στρώματα ξεπερνούν το 40-50%, περιορίζοντας σημαντικά την εκμετάλλευσή του από την καλλιέργεια. Ο Φωσφόρος (P), σε μικρό χρονικό διάστημα σχηματίζει δυσδιάλυτες ενώσεις, ακινητοποιείται στο έδαφος και μόνο το 15-25% της εφαρμοζόμενης ποσότητας παραμένει διαθέσιμο στα φυτά. To Κάλιο (Κ) στα ελαφρά εδάφη εκπλένεται προς τα βαθύτερα στρώματα, ενώ στα βαριά αργιλώδη δεσμεύεται από τα φυλλοπυριτικά ορυκτά και καθίσταται μη διαθέσιμο για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης από την καλλιέργεια.

Τα νέας γενιάς λιπάσματα Ωmega fert, συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα δεδομένα της γεωργικής έρευνας στη θρέψη των καλλιεργειών και έχουν αναπτυχθεί για να μεταβάλουν καθοριστικά τη συμπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα εδάφος-φυτό.

Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, που ενσωματώνουν σε κάθε κόκκο, αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο περιβάλλον. Αυξάνουν με αυτό τον τρόπο τη διαθεσιμότητά τους για τα φυτά, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μοναδική ικανότητα των λιπασμάτων Ωmega fert να τροφοδοτούν τα φυτά με αφομοιώσιμες μορφές θρεπτικών στοιχείων, βελτιώνει τη θρέψη της καλλιέργειας και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Ωmega fert