Τρόπος δράσης

Το Άζωτο των Nutriphos® NP περιέχεται στο σύνολο του ή στο μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμμωνιακή μορφή, ενώ ο Φώσφορος στην πλέον υδατοδιαλυτή και αφομοιώσιμη για τα φυτά μορφή, του δισόξινου ορθοφωσφορικού Ασβεστίου.

Όταν ο κόκκος του λιπάσματος έρθει σε επαφή με το έδαφος, ο Φώσφορος που περιέχει απορροφά νερό και υδρολύεται σχηματίζοντας ένα όξινο διάλυμα τριών ενώσεων. Οι δύο από αυτές τις ενώσεις εισέρχονται στο εδαφικό διάλυμα και εφοδιάζουν άμεσα τα φυτά. Η τρίτη ένωση του Φωσφόρου λειτουργεί σαν «αποθήκη» και καλύπτει τις απαιτήσεις της καλλιέργειας στα μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης. Η παρουσία του Αμμωνιακού Αζώτου και του Θείου δημιουργεί συνέργιες μεταξύ των στοιχείων, μειώνει την ακινητοποίηση και αυξάνει την αποδοτικότητα της λίπανσης.

Αυτός ο μηχανισμός δράσης, καθιστά τα Nutriphos® ως την καλύτερη πηγή Φωσφόρου για τα φυτά και μοναδικά λιπάσματα για τις απαιτήσεις των Ελληνικών εδαφών.