Η οικογένεια Nutriphos®

Το Άζωτο και ο Φώσφορος είναι θεμελιώδη στοιχεία στην διαχείριση του εδάφους και των καλλιεργειών. Η ιδιαίτερη συμπεριφορά τους, επηρεάζει την γονιμότητα του εδάφους και την ανάπτυξη των καλλιεργειών περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θρεπτικό στοιχείο. Οι ενώσεις του Αζώτου κινούμενες γρήγορα εντός του εδάφους, παρουσιάζουν απώλειες και αποτελούν συχνά περιοριστικό παράγοντα για την επαρκή θρέψη των φυτών. Από την άλλη πλευρά η ισχυρή δέσμευση και η μικρή διαλυτότητα του Φωσφόρου, τον καθιστούν ως το πλέον δυσκίνητο στοιχείο στο έδαφος και δυσχεραίνουν την πρόσληψη του από τα φυτά. Η ομαλή τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Φώσφορο προϋποθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην χημική βιομηχανία, ώστε τα παραγόμενα λιπάσματα να παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία σε μορφές συμβατές και αφομοιώσιμες για τα φυτά.

Στον σχεδιασμό των Nutriphos® NP έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Αζώτου και του Φωσφόρου και έχουν αναπτυχθεί προϊόντα που εξασφαλίζουν την μέγιστη διαθεσιμότητα τους στο έδαφος. Η ειδική διαδικασία παραγωγής τους, επιτυγχάνει υψηλότατη διαλυτότητα (90%) του Φωσφόρου και αυξάνει την αφομοίωση του από την καλλιέργεια. Το Άζωτο περιέχεται στο σύνολο του ή στο μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμμωνιακή μορφή επιμηκύνοντας την θρέψη, ενώ ο πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο βελτιώνει την αξιοποίηση του από τα φυτά και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Τα Nutriphos® είναι ιδανική πηγή Φωσφόρου για τα φυτά σε όλους τους τύπους εδαφών. Ειδικά στα ουδέτερα και αλκαλικά Ελληνικά εδάφη πλεονεκτούν κατά πολύ από τα Νιτροφωσφορικά λιπάσματα που εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην αγορά, και δεν ανταποκρίνονται εφάμιλλα στα ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη της χώρας μας.

Φυλλάδιο Nutriphos

Nutriphos