Η οικογένεια NutrActive®

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο μορφών Αζώτου και ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών, με τρόπο ομαλό και ανάλογο των απαιτήσεων τους, αποτελούν το «κλειδί της επιτυχίας» για την αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της παραγωγής.

Με τα «παραδοσιακά» λιπάσματα δεν είναι εφικτή η προσαρμογή της λίπανσης στις ανάγκες της καλλιέργειας. Η προσφορά του Αζώτου αποκλίνει από τη ζήτηση των φυτών και η λίπανση συνοδεύεται από μεγάλες απώλειες λιπάσματος προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και την ατμόσφαιρα.

Τα νέας γενιάς λιπάσματα NutrActive®, αποτρέπουν τις απώλειες του λιπάσματος, «σταθεροποιούν» το Άζωτο στο έδαφος και παρατείνουν τη διαθεσιμότητά του στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσω του επιβραδυντή νιτροποίησης DCD μεταβάλλουν το ρυθμό Νιτροποίησης, ρυθμίζουν την παροχή του Αζώτου με βάση τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και διασφαλίζουν το συνεχή εφοδιασμό των φυτών καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Με τα λιπάσματα NutrActive®, αποκαθίσταται μια δυναμική διαδικασία μεταξύ του λιπάσματος και της καλλιέργειας. Η λίπανση προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών, αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της και επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη θρέψη και η υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Άζωτο, ένα σπουδαίο θρεπτικό

Το Άζωτο αποτελεί μαζί με το νερό το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά και χαρακτηρίζεται ως «ο Ρυθμιστής» της βλάστησης και της καρποφορίας.

Διέρχεται μέσα από το καλλιεργητικό οικοσύστημα με πολλές χημικές μορφές, που παρουσιάζουν συνεχή μετασχηματισμό, υψηλή κινητικότητα και διαφορετικό βαθμό εκμετάλλευσης από τα φυτά.

Η έλλειψή του οδηγεί στη μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας.

Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή.

Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

NutrActive

Κινητικότητα του αζώτου

Με τα παραδοσιακά λιπάσματα, η εκμετάλλευση Αζώτου από τα φυτά δεν ξεπερνά το 50-60%.

Οι ενώσεις των Αζωτούχων λιπασμάτων υφίστανται μια σειρά μετασχηματισμών εντός του εδάφους.

Το Ουρικό Άζωτο μέσω της υδρόλυσης μετατρέπεται σε Αμμωνιακό εκλύοντας μεγάλες ποσότητες αέριας Αμμωνίας προς την ατμόσφαιρα.

Το Αμμωνιακό Άζωτο με τη σειρά του, υπό την επίδραση των νιτροποιητικών βακτηριδίων ή βακτηρίων του εδάφους, οξειδώνεται αρχικά σε Νιτρώδη και ακολούθως σε Νιτρικά άλατα.

Τα Νιτρικά άλατα λόγω της υψηλής τους κινητικότητας, στα ελαφρά εδάφη παρασύρονται από το εδαφικό νερό προς τα βαθύτερα στρώματα, ενώ στα βαριά κορεσμένα εδάφη σχηματίζουν πτητικές ενώσεις, αυξάνοντας τις απώλειές τους. Λόγω αυτών των μεταβολών, κατά τη λίπανση των καλλιεργειών με παραδοσιακά λιπάσματα, ένα μέρος του λιπάσματος χάνεται και καθίσταται μη αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

Απορροφητικότητα του αζώτου

Τα φυτά απορροφούν Αμμωνιακό (ΝΗ4-Ν) και Νιτρικό (ΝΟ3-Ν) Άζωτο.

Τα φυτά απορροφούν το Άζωτο του εδάφους τόσο με τη Νιτρική όσο και με την Αμμωνιακή του μορφή.

Το Αμμωνιακό Άζωτο σχηματίζει σταθερούς δεσμούς με το έδαφος και προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών καθώς αυτές αναπτύσσονται και έρχονται σε επαφή με τα εδαφικά σωματίδια. Το Νιτρικό Άζωτο κινείται ελεύθερα μέσα στο έδαφος και η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται διαμέσου του εδαφικού νερού.