Ιδιότητες

Τα NutrActive® είναι νέας γενιάς λιπάσματα, πού έχουν προκύψει μετά από πολύχρονη έρευνα και πειραματισμό στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την παραμονή του Αζώτου στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέραν από το μακράς διάρκειας Αμμωνιακό Άζωτο, περιέχουν 20-40% Νιτρικό Άζωτο που καλύπτει τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες των φυτών.

Διατίθενται με την με τη μορφή Αζωτούχων (Ν), σύνθετων Αζωτοφωσφορούχων (ΝΡ) και πολυθρεπτικών (ΝΡΚ) λιπασμάτων για την κάλυψη της βασικής και επιφανειακής λίπανσης όλων των καλλιεργειών. Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και η πλούσια περιεκτικότητα σε Θείο (S) καθιστούν τα NutrActive® την καλύτερη επιλογή για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία.

Πλεονεκτήματα

  • Ενσωμάτωση του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) στον κόκκο, κατά τη διάρκεια παραγωγής του λιπάσματος για εγγυημένη σταθεροποίηση του Αζώτου.
  • Συνεχής και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες.
  • Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.
  • Ελεγχόμενη παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της.
  • Προστασία του Αζώτου στο έδαφος και ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης.
  • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη νερού και θρεπτικών στοιχείων.
  • Αυξημένη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων και εξοικονόμηση ενέργειας από τα φυτά.
  • Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
  • Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους εφαρμογής της λίπανσης λόγω μειωμένων εφαρμογών.
  • Περιβαλλοντικές και υγειονομικές ωφέλειες από την μείωση των νιτρικών στον υδροφόρο ορίζοντα και στα παραγόμενα προϊόντα.