Ιδιότητες

Τα Nitrocan® είναι υψηλής ποιότητας λιπάσματα που συνδυάζουν σε ιδανική αναλογία τις δύο μορφές Αζώτου με το Ασβέστιο.

Το διαθέσιμο Νιτρικό άζωτο προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες καλύπτοντας τις τρέχουσες ανάγκες της καλλιέργειας, ενώ το Αμμωνιακό απορροφάται σταδιακά προσφέροντας επαρκή θρέψη της καλλιέργειας για τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης. Το Ασβέστιο που περιέχουν, προάγει τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και εξασφαλίζει την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Ο πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών, και ειδικά της δεντροκομίας και των κηπευτικών, με Βόριο και Μαγνήσιο, προλαμβάνει τις τροφοπενίες αυτών των στοιχείων και διεγείρει την παραγωγή και τη διακίνηση των υδατανθράκων συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της βλάστησης και της καρποφορίας.

Η άριστη κοκκομετρία και η ελάχιστη εδαφική υγρασία που απαιτείται για την διαλυτοποίηση των θρεπτικών στοιχείων καθιστούν δυνατή τη χρήση τους σε ξηροθερμικές περιοχές με χαμηλό όγκο βροχοπτώσεων και σε εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα.

Ο τύπος Nitrocan® 26-0-0 απευθύνεται στη μεγάλη καλλιέργεια ενώ το Nitrocan® special 27-0-0+5MgO+0,2B έχει αναπτυχτεί για να καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας και των κηπευτικών.

Πλεονεκτήματα

  • Ισορροπημένη αναλογία (50:50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.
  • Άμεση και μεσοπρόθεσμη θρέψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φυτών.
  • Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.
  • Προστασία του Αζώτου από έκπλυση και εξάχνωση. Ελαχιστοποίηση απωλειών.
  • Ικανότητα αξιοποίησης της εδαφικής υγρασίας που δίνει τη δυνατότητα χρήσης σε ξηροθερμικές περιοχές.
  • Εφοδιασμός του εδάφους με Ασβέστιο. Βελτίωση της γονιμότητας.
  • Ουδέτερη αντίδραση στο έδαφος. Κατάλληλα για όλους τους τύπους των εδαφών.
  • Πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Μαγνήσιο και Βόριο (Nitrocan® special).
  • Άριστη κοκκομετρία, που εγγυάται μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο έδαφος.