Γενικά

Τα φυτά προσλαμβάνουν το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία, ως δομικά υλικά για να «χτίσουν» το σώμα τους και να επιτελέσουν όλες τις ζωτικές λειτουργείες της ανάπτυξης και της παραγωγής.

Η διατήρηση και η επάρκεια του νερού και των θρεπτικών στοιχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Με την υδρολίπανση, η σύγχρονη γεωργική πρακτική συνδυάζει με άριστο τρόπο την άρδευση και την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

Το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία παρέχονται ταυτόχρονα, με ακρίβεια και εντοπισμένα στο άμεσο περιβάλλον της ρίζας.

Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η πρόσληψή τους από τα φυτά, πολλαπλασιάζεται η αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια και μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα τόσο της άρδευσης όσο και της λίπανσης.

Υδρολίπανση και Θρέψη

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην υδρολίπανση είναι υψηλής ποιότητας και καθαρότητας υδατοδιαλυτά άλατα από ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία ( NH4NO3, KH2PO4, ΚΝΟ3, CaNO3) ή πρόδρομές μορφές των θρεπτικών στοιχείων [ CO(NH2)2 ] .

Όταν το λίπασμα διαλυθεί στο νερό, τα άλατα διίστανται δημιουργώντας ένα διάλυμα που περιέχει το σύνολο των απαραίτητων για τα φυτά θρεπτικών στοιχείων «θρεπτικό διάλυμα» .

Π.χ. KNO3 ⇄ K+ + NO3-

Κατά την άρδευση, οι σταγόνες του θρεπτικού διαλύματος εισέρχονται στο έδαφος και κινούνται προς τα κάτω λόγω της βαρύτητας, αλλά και προς τα πλάγια λόγω των τριχοειδών δυνάμεων του εδάφους, εμπλουτίζοντας την περιοχή του εδάφους γύρω και κάτω από τους σταλάκτες.

Δημιουργούν με αυτό τον τρόπο μια σφαιρική περιοχή, πλήρης σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα και επιτελείται όλη η διαδικασία της θρέψης «θρεπτικός κλωβός».

Η συνύπαρξη στον «θρεπτικό κλωβό» όλων των θρεπτικών στοιχείων και του νερού, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, διεγείρει την λειτουργεία της ρίζας, βελτιώνει την πρόσληψή και την αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια και αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.